کاش می شدکاش می شد فاصله ها را از ميان برداشت و قصدمان را برای همه مردم دنيا گفت
کاش می شد دنيا را سبز کرد و تمام قلب های بی روح و شيشه ای را با سنگ های
محبت شکست وان گاه خالصانه دست های نیایش و دعا رابرای آرزوی دیگران بالا برد
و از دریچه صداقت با همه مردم یک رنگ شد و با پرتوهای خورشید به عالم زندگی
دوباره بخشید .

/ 0 نظر / 4 بازدید