يادداشت های يک اتفاق ساده سياسی (واقعی )

ادامه از قبل

صبح انتخابات باز هم خانم (ل ) با من تماس گرفت و از من خواست نمودارتقريبی از شلوغی و ازدحام مردمدر حوزه ها برايش تهيه کنم با اين کار می خواست يک نظر سنجی در سطح شهر داشته باشد و گفت اين نموداررادر مجله اش چاپ خواهد کرد ....

عجب خيلی جالب بود!! کم کم با توضيحاتی که در مورد خانواده اش و خودش برايم داد دودلی و شکی برايم ايجاد شد که می تواند خود او شاخه ای از هواداران مجاهد خلق باشد و حتی مدارک و يا هر ادله وی ساختگی است و او قصد دريافت اطلاعات دارد پس با يک حساب سر انگشتی با حساسيت رژيم من احتمالا مورد شناسايی اطلاعات قرار گرفته ام البته من به اين نيت که بتوانم افکار خود و سايرين را برای آگاهی مردم دیگر در آن طرف دنیا منعکس کنم این کار را کردم و لی باید باز هم احتیاط می کردم تا سوء استفاده ای انجام نشود

آقای (م ) باز هم برایم ادامه داد و من با علاقه و تعجب به ماجرایش گوش می دادم...

/ 0 نظر / 4 بازدید