شروط شرافت داشتن

تو باشرافتی اگر

ابروی دیگران را مانند ابروی خودت محترم بدانی

تو ازادی اگر خودت را کنترل کنی نه دیگران را

تو مهربانی اگر وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند انها را ببخشی

تو شادی اگر گلی را ببینی و به خاطر زیباییش خدا را شکرکنی

تو ثروتمندی اگر بیش از انچه نیاز داری نداشته باشی

دوست داشتنی هستی اگر دردهایت ترا از دیدن دردهای دیگران کور

/ 0 نظر / 31 بازدید