تعريف تنهايی


تنهايی -- سرابی است که در کوير بی انتهای جوانان خود نمايی می کند و

روزنه های اميد را در دل آنان به وجود می آورد .

تنهايی ستاره ای است که د ر آسمان خيال و رويایی عاشقان بر فراز بام بلند

انتظار می درخشد و با نور زيبايش عشق را در شب های جدايی بر سفره زمين

می گستراند.

/ 0 نظر / 4 بازدید