تعريف زندگی


تعريف زندگی ×

زندگی یک جاده بی انتها

زندگی زیبا کلام واژه ها

زندگی زیباست مثل بهار زندگی یک هستی کهنه سوار

زندگی توام پر از خوبی و زشت زندگی گامی به سوی سرنوشت

زندگی مثل گل پویاشدن

بر ملای غم و لبخند دل جویا شدن

زندگی با عشق بودن بهتر است

زندگی بدون عشق خاکستر است

/ 0 نظر / 5 بازدید