تـــرانه دوستــی


بيا با هم ترانه دوستی سر دهيم بيا با هم سوار بر قوهای سفيد آرزو به اعماق

آسمان پرواز کنیم و به ستاره ها چشمک بزنیم و منتظر تبسم ماه باشیم .

بیا با هم به اوج برویم و روی قرص ماه طرح محبت بکشیم و با هم شادی کنیم

و شاد باشیم .

بیا با هم قسمتی از یک طلوع باشیم و در کنار هم ترانه خوشبختی سر دهیم .

بیا با هم به مرغابی های شهر عشق سلام کنیم و با قاصدک ها هم سفر شویم .

بیا با هم تندیسی از خوبی باشیم و با قلم صحبت نقش خوبی را حک کنیم .

هادی -شهریور ۸۱

/ 1 نظر / 4 بازدید