يه شعر کوتاهتا جان ز شراب عشق مست آورديم

ترک دل شوخ خود پرست آورديم


بر خاک چو خاک بی دريغ افشانديم

اشکی که به خون دل آورديم

سلام جاتون خالی که من حسابی در بارون حال کردم و يه متن را در بارون تکميل کردم آلان

صفحه کاغذ مثل خودم خيسه اما ارزش خوندن داره پس تا اين جا اومدين متن را بخونين و نظر

بديد مرسی

/ 0 نظر / 5 بازدید