يادداشت های يک اتفاق ساده سياسی (واقعی)

....او ادامه داد در هنگام اجرای دومين تراژدی انتخابات ، من به دوستان فعال سياسی گفتم شرکت در انتخابات یعنی تایید اختناق ،ترور و سرکوب آزادی ...و جالب بود که غالبا این مطالب را در یکی از ستادهای بزرگ خاتمی می گفتم .

آقای (م ) در این حال به بیان ماجرایی جالب تر پرداخت او ادامه داد در یکی از روزها هنگام صحبت و بیان دلایل تحریم انتخابات خانم (ل ) که خبرنگار یکی از روزنامه های خارج از کشور بود از من خواست تا با من مصاحبه کند .
آقای (م ) با این نیت که بتواند نظرات خود را منعکس کند با این خواست موافقت کرد .
او برایم گفت : خانم ( ل ) از دیدگاهم در مورد اصلاحات پرسید و از دلایل پیشنهاد تحریم انتخابات سوال کرد من دلايل خودم را بازکو کردم پس زدن گروه های سياسی - اختناق - ارعاب و ترور - بستن نشريات و... البته با ذکر دلايلی که حدود ۴ ساعت به طول انجاميد
و خانم (ل ) تلفن مرا جهت برقراری ارتباط مستقيم از من گرفت اما متاسفانه من مورد شناسايی مامورين امنيتی قرار گرفته بودم ....
ادامه دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید