سرنوشت من فراق است


سرنوشت هر کس چيزی است و سرنوشت مرا فراق نام گذاشتند .سرنوشت مرا مرغ

غمزده نا اميد و در قفسی زندانيم کرد چه کسی می تواند سرنوشتم را که هم چو شهری بر

پيشانيم حک شده پاک کند و از قفس آزادم کند تا اوج بگيرم.

هادی

/ 0 نظر / 4 بازدید