کاش بين ما فاصله ای نبود


روزها با سرعت می گذرند تا به ماهها برسند و ماه ها هم به سال ها در يک چشم

زدن به هم می رسند .زمان با يک پلک زدن چشم ها يمان يکسان است حتی سريع تر از آن

انگار همين ديروز که با بهانه های کودکانه از زندگی به سادگی می گذشتيم . کاش یادها و

تپش قلب ها و اشک چشم ها و لحظه های فراق در زندگی برای غم نبود .

کاش اشکی بود برای انتظار و کاش تپشی بود برای احساس و بیان عاطفه .

کاش ضربان های قلبمان با احساسمان یکی بود.

هادی


/ 0 نظر / 4 بازدید