بدون زن هرگز

دنیای بدون زن یعنی فقیری

دنیای بدون زن یعنی شلختگی

دنیای بدون زن یعنی نکبت

دنیای بدون زن یعنی افسردگی

دنیای بدون زن یعنی ....

زن امید دلگرمی ارامش

او زیبایی به زندگی میدهد

پس

الهی هیچ خانه ای هرگز بی زن نباشد

/ 0 نظر / 65 بازدید