باران


باران چکه چکه می بارد از قطره های قشنگ باران توی دشت گل ميدرخشد . گل های

رنگارنگ و زيبا در باد می رقصند .

بچه آهوها خوشحال و سرحال در صحرا می دوند ،اهی می کشند و می گويند به به چه

زيباست ، مثل يک روياست .

hadi1142001@yahoo.com

/ 0 نظر / 4 بازدید