کاش می شد دروغ را ....


کاش می شد دروغ را ....

کاش معلم ادبيات می گفت صد بار دروغ را بنويسيد تا شکلش از يادتان برود.

کاش معلم نقاشی می گفت دروغ را می کشم و نشانتان می دهم .

کاش معلم زيست شناسی دروغ را تشريح می کرد و می گفت پـر از خاليست .

کاش معلم شيمی می گفت دروغ با زمـــان رسوب نمی کند .

کاش معلم فيزيک شدت جريان دروغ را اندازه می گرفت و می گفت چه مقاومتی

می تواند آن را نابود کند و کاش معلم جبر با يک معادله چند مجهولی بالاخره دروغ را پيدا

می کرد و می گفت درجه اش منفی است .

هادی - زمستان ۷۷

/ 0 نظر / 4 بازدید