سه گانه های زندگی

سه چیز در زندگی پایدارنیستند :

رویا موفقیت شانس

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند :

زمان کلمات موقعیت

سه چیز در زندگی انسان راخراب میکند :

الکل غرور عصبانیت

سه چیز انسان ها را می سازد:

کارسخت صدق و وفا تعهد

سه چیز در زندگی نباید ازبین بروند:

ارامش امید صداقت

/ 0 نظر / 78 بازدید