کاش می شد

1.gif

کاش ميشد لحظه پرواز را تکرار کرد

خاطر دل را تهی از ياد کرد

يا محبت را نثار ياس کرد

جان تازه بر تن دل دار کرد

از ميان نغمه های زندگی قصه عشقی اگر فرياد کرد

کاش می شد دفتر خط خورده يک قلب را در زلال اشک شست و پاک کرد

در نگاه آيينه باز سر مشقی نوشت

از شقايق گفت و او را ياد کرد

از نسيم بی وفايی گفت هنگام سفر

باز هم افسوس خورد و ياد کرد

کوله بار عشق را با خاطرات کودکی خط زد و غمگين دلی را ياد کرد

هادی -زمستان ۸۰

/ 0 نظر / 5 بازدید