باید رفت

گاهی باید رفت و ان چه ماندنی است را جا گذاشت

مثل یاد

خاطره

لبخند

رفتنت ماندنی و با ارزش می شود وقتی که باید بروی بروی و ماندنت

پوچ و بی فایده است وقتی که نباید بمانی بمانی

/ 0 نظر / 71 بازدید