يه متن و يه جواب

يه متن و يه جواب
متن از : موسوی اهری
جواب از : هادی - اسفند ۸۱

نمی دانم پس از مردن چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک اندامم چه خواهد ساخت ،ولی بسیار مشتاقم که از خاک
گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی شیطان و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی
دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد و آوای گلویم پر کند سر تا سر گیتی
و
خواب خفتگان را آشفته و آشفته تر سازد
بگیرد او بدین ترتیب
تاوان سکوت و انتقام اختناق مرگبارم را

---------------------------------------------
آتشم !!!! يارب نمی سوزم ولی عشق تو سوزد مرا تا خاک و خاکستر کند
درمیان خاک نشینم کوزه گر خاک مرا پیدا کنــد
کوزه گر سازد ز خاکم سوتکی دم به دم در او دمم ،یاد از رخ ماهت کنم.
سوتکم را ای خدا بر من ببخش تا که با ساز و نوایش دم به دم یادت کنم.
سوتکم افتاد میان کوره آن کوزه گر ، چون بسوزد تا خودی پیداکند .
سوتکم می سوخت و می آموخت مرا ، دل باید ذوب گردد تا جلآ پیدا کند.

جوابم چطور بود؟؟؟؟؟ البته .....

/ 0 نظر / 4 بازدید