اجتماعي انتقادي احساسي

هرچه دلم تنگه می گم

مهر 98
29 پست
شهریور 98
31 پست
مرداد 98
32 پست
تیر 98
31 پست
خرداد 98
35 پست
اسفند 97
27 پست
بهمن 97
31 پست
دی 97
28 پست
آذر 97
30 پست
آبان 97
29 پست
مهر 97
31 پست
شهریور 97
31 پست
مرداد 97
33 پست
تیر 97
31 پست
خرداد 97
32 پست
اسفند 96
29 پست
بهمن 96
31 پست
دی 96
30 پست
آذر 96
30 پست
آبان 96
27 پست
مهر 96
30 پست
شهریور 96
30 پست
مرداد 96
31 پست
تیر 96
39 پست
شهریور 94
22 پست
مرداد 94
31 پست
تیر 94
31 پست
خرداد 94
32 پست
اسفند 93
30 پست
بهمن 93
30 پست
دی 93
30 پست
آذر 93
30 پست
آبان 93
30 پست
مهر 93
28 پست
شهریور 93
31 پست
مرداد 93
31 پست
تیر 93
30 پست
خرداد 93
30 پست
اسفند 92
29 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
30 پست
آذر 92
30 پست
آبان 92
29 پست
مهر 92
32 پست
شهریور 92
27 پست
مرداد 92
32 پست
تیر 92
33 پست
خرداد 92
31 پست
اسفند 91
32 پست
بهمن 91
29 پست
دی 91
29 پست
آذر 91
31 پست
آبان 91
30 پست
مهر 91
33 پست
شهریور 91
28 پست
مرداد 91
31 پست
تیر 91
31 پست
خرداد 91
31 پست
اسفند 90
30 پست
بهمن 90
29 پست
دی 90
30 پست
آذر 90
29 پست
آبان 90
33 پست
مهر 90
30 پست
شهریور 90
31 پست
مرداد 90
32 پست
تیر 90
32 پست
خرداد 90
31 پست
اسفند 89
29 پست
بهمن 89
30 پست
دی 89
28 پست
آذر 89
31 پست
آبان 89
30 پست
مهر 89
30 پست
شهریور 89
32 پست
مرداد 89
31 پست
تیر 89
31 پست
خرداد 89
30 پست
اسفند 88
29 پست
بهمن 88
31 پست
دی 88
30 پست
آذر 88
30 پست
آبان 88
31 پست
مهر 88
29 پست
شهریور 88
30 پست
مرداد 88
32 پست
تیر 88
33 پست
خرداد 88
24 پست
اسفند 87
29 پست
بهمن 87
30 پست
دی 87
28 پست
آذر 87
29 پست
آبان 87
29 پست
مهر 87
30 پست
شهریور 87
32 پست
مرداد 87
26 پست
تیر 87
28 پست
خرداد 87
25 پست
اسفند 86
27 پست
بهمن 86
25 پست
دی 86
30 پست
آذر 86
27 پست
آبان 86
27 پست
مهر 86
30 پست
شهریور 86
18 پست
مرداد 86
27 پست
تیر 86
28 پست
خرداد 86
31 پست
اسفند 85
26 پست
بهمن 85
30 پست
دی 85
28 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
26 پست
مهر 85
24 پست
شهریور 85
20 پست
مرداد 85
25 پست
تیر 85
23 پست
خرداد 85
25 پست
اسفند 84
21 پست
بهمن 84
17 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
16 پست
آبان 84
17 پست
مهر 84
16 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
19 پست
خرداد 84
22 پست
اسفند 83
28 پست
بهمن 83
23 پست
دی 83
26 پست
آذر 83
20 پست
آبان 83
19 پست
مهر 83
25 پست
شهریور 83
24 پست
مرداد 83
27 پست
تیر 83
26 پست
خرداد 83
30 پست
اسفند 82
28 پست
بهمن 82
25 پست
دی 82
29 پست
آذر 82
31 پست
آبان 82
35 پست
مهر 82
34 پست
شهریور 82
29 پست
مرداد 82
33 پست
تیر 82
29 پست
خرداد 82
24 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
نگرش محفوظ
گرعشق نبودی ، سخن عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنیدی
A.a.Essences
همواره، تا شریان آب در درخت سقوط چند قطره از جنس جوهرش باقیست؛ پاره وقت، میریزد:
--
وب سایت : www.bonyana.com
بهینه سازی موتورهای جستجو
تحقیقات - نوآوری - بهینه سازی - توسعه فناوری اطلاعات
afasolhtv
صلح با همه نقشه صلح است.