مثل مهتاب که در شب بارانی نيست من مثل يک اتفاق ساده دست به دست اين

کوچه ها دنبال تو می گردم ، عیبی ندارد اگر ستاره نیست بیشتر از این هاست طاقت

من تا باورکنم ذره ذره تو را ، همه را ، همیشه را