اگر مجال گريزی بود ازتقدير

هرگز

ترا به مدارا فرا نمی خواندم

اگر فرصت گريز بود

سهم لاله پژمردن

و
سهم من و تو تماشا نبود