جريان باد را پذيرفتن

و عشق را

که خواهر مرگ است

و جاودانگی رازش را

با تو در میان نهاد

پس به هیات گنجی در آمدی بایسته و آز آنگیز

گنجی از آن دست

که تملک خاک را و دیاران را

از این سان دلپذیر کرده است