بگذار برف بيایـــد

باران ببارد

و کولاک نيز

هم چنان که بود

و تنها من و تو باشيم

و

ایمانی که به بادمان نخواهد داد