رويای برگ را پرسيدم

راز نسيم بيداريست

بهــــار !!! اگر کسی بپرسد

کدام فصل را می پسندی نشانی تو را خواهم داد

و اگر آبی پرواز را به نظاره نشست

به او خواهم گفت که کرامت ابر تبلور ريشه هاست تا ارتفاع درخت