راه کوتاهی ست

از جوانی تا پيری

مدام می روند و می آيند

آدم ها ..... نــه

مهره ها و نخ ها را می گويند