تمام داشته هايم را آواره کرده ام

تنها پنجره ای مانده است

و شيرينی نامی که روی لبان من نشسته است