ما در س صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم
زین بی هنران سفله ای دل مخروش
کانها همه می روند و ما می دانیم