کاش می شد هر سکوتی را شکست

کاش می شد هر نگاهی را سرود

توی دریای نگاه آسمان

کاش می شد قطره ای افسانه بود