بر خاطر ما گرد ملالی ننشيند

آيينه صبحييم و غباری نپذيريم

ما چشمه نوريم بتابيم و بخنديم ما زنده عشقيم نمرديم و نميريم


رهی معیری