تمام شب ها وقتی که وسعت چشمانت نشانه سکوتم می شود آشفته و پريشان

برای نگاه آبی ات غزل های گم شده زمزمه می کنم .