نمی دانم در اين لوح سفيد چه بنگارم ؟ هرگاه که تنها می شوم با خود می انديشم

که در وصف دوست هیچ نمی توان نوشت ....

جز اين که دوستی حقيقتی است صميمانه که با محبت توام باشد