سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظير دوست نديدم اگر چه از مه و مهر

نهادم آيينه ها در مقابل رخ دوست

حافظ