سيه چشمی به کار عشق استاد

به من درس محبت ياد مـــــی داد


مرا از ياد بــــــرد آخـــر ولی مـــــــــن

به جز او عالمی را بردم از ياد

فريدون مشيری