سه گناهکار - سه اعدامی


اولی چيزهايی که نبايد ببيند می بيند

دومی رازهايی که نبايد بداند می داند

سومی حرف هايی که نبايد بزند می زند

سه گناهکار سه اعدامی

خورشيد - ماه - شاعر