حا شا که من به موسم گل ترک می کنم

من لاف عقل می زنم اين کار کی کنم

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار بانگ بربط و آواز نی کنم

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق می کنم
......