آدم اميدوار نوری را که وجود ندارد می بیند اما شخص نا امید همیشه دنبال خاموش

کردن همان نور است .