زنـــدگی بوم نقاشی است که با قلم مويی از اميد و رنگی از ايمـــان می شود آن را به

باغ دوستی ها تبديل کرد.

هادی - تهران پاييز ۷۷