کاش می شد دروغ را ....

کاش معلم ادبيات می گفت صد بار دروغ را بنويسيد تا شکلش از يادتان برود.

کاش معلم نقاشی می گفت دروغ را می کشم و نشانتان می دهم .

کاش معلم زيست شناسی دروغ را تشريح می کرد و می گفت پـر از خاليست .

کاش معلم شيمی می گفت دروغ با زمـــان رسوب نمی کند .

کاش معلم فيزيک شدت جريان دروغ را اندازه می گرفت و می گفت چه مقاومتی

می تواند آن را نابود کند و کاش معلم جبر با يک معادله چند مجهولی بالاخره دروغ را پيدا

می کرد و می گفت درجه اش منفی است .

هادی - زمستان ۷۷