کاش ميشد لحظه پرواز را تکرار کرد

خاطر دل را تهی از ياد کرد

يا محبت را نثار ياس کرد

جان تازه بر تن دل دار کرد

از ميان نغمه های زندگی قصه عشقی اگر فرياد کرد

کاش می شد دفتر خط خورده يک قلب را در زلال اشک شست و پاک کرد

در نگاه آيينه باز سر مشقی نوشت

از شقايق گفت و او را ياد کرد

از نسيم بی وفايی گفت هنگام سفر

باز هم افسوس خورد و ياد کرد

کوله بار عشق را با خاطرات کودکی خط زد و غمگين دلی را ياد کرد

هادی -زمستان ۸۰