عشق يعنی

تــــرنم زيبـــايی

عشق يعنی

طـراوت و همتـــائی

عشق يعنی

شکــــوفـه لبخنــــــد

عشق يعنی

جـــــوانــــــه پـيونـــــد

عشق یعنی

بهـــــار پـــر از گــــل

عشق یعنی

سخــــاوت سنـبــــــل

عشق یعنی کـه

مهـــــــر می بـــــــارم

عشق یعنی این که

دوستت دارم