سلام دوستان

من دارم ميرم مسافرت - اميدوارم زنده برگردم

وقتی اومدم باز هم در خدمت شما خواهم بود خوشحال ميشم که برام پيغام بذارين

شاد باشيد--- هادی