نگذاريد به رعايت مصلحت ، حقيقت ذبــح شـــرعـــی شود

دکتر شريعتی