کاش معشوق ز عاشق طلب جان می کرد
تا که هر بی سر و پا نام خود عاشق ننهد
عشق چیست ؟عاشق کیست؟